CPC Edmonton Downtown – Meeting Agenda – Aug 29, 2017